Algemene situering


Psychodrama is een groepspsychotherapie ontwikkeld door J.L. Moreno (1892-1974). Moreno ontdekte dat therapeutische resultaten konden bereikt worden door het in actie brengen van gebeurtenissen en persoonlijke belevingen in het bijzijn van een betrokken groep.


Eén van zijn filosofische basisgedachten is dat de mens beschikt over een enorme dosis creativiteit die hij niet tot uiting kan brengen omdat hij beperkt wordt door een aantal culturele rollen die hem worden opgelegd. Het zijn die rollen die iemand beletten zichzelf te zijn en zich ten volle te ontwikkelen.
Psychodrama is het best onder te brengen binnen de Humanistische psychologie en heeft duidelijke raakvlakken met de Existentiële psychologie enerzijds en de Gestaltpsychologie anderzijds.


Centraal gedachtegoed binnen deze stromingen is dat de mens als sociaal wezen streeft naar ontplooiing van eigen individualiteit, persoonlijke mogelijkheden en verantwoordelijkheid.